Forside af bogen: Mineralske råstoffer, bæredygtighed og innovation

Mineralske Råstoffer, Bæredygtighed og Innovation

Undervisningsmateriale til gymnasieskolen i naturgeografi, geovidenskab og geografi på HF.

Undervisningsmateriale for syv plus Undervisningsmateriale for femten plus

Under hovedoverskrifterne mineralske råstoffer, bæredygtighed og innovation præsenteres i 28 kapitler de mineralske råstoffers samfundsmæssige betydning, deres lange og dynamiske forsyningskæder fra mineralefterforskning til minedrift og forarbejdningstrinene videre til de når forbrugerne – og efterfølgende, de nye værdikæder som opstår, når varen er kasseret og råstofferne skal indgå i genbrugskredsløbet og den cirkulære økonomi. Materialet omfatter en række tematiske kapitler med tilhørende opgaver, øvelser og videoer, der frit kan hentes her på siden.

Køb bogen

Du kan købe bogen på GEUS’ nye webshop, hvor du også kan finde andre bøger om geologi, samt geologiske kort og plakater.

Andre oplysninger

Omfang: 292 sider
Forfattere: Troels Kullberg, Per Kalvig og Matilde Rink Jørgensen
Redaktion: Troels Kullberg og Per Kalvig
Konsulent: Bodil Wesenberg Lauridsen
Layout og opsætning: Troels Kullberg
Illustrationer: Jette Halskov
Korrektur: Mariannne Vestergaard og Kisser Thorsøe

Kapitler og undevisningsmateriale

Under hvert kapitel kan du finde en beskrivelse af hvert kapitel samt en ZIP-fil, som du kan downloade. ZIP-mappen indeholder kapitlet i PDF-format, et PowerPoint, som indeholder de figurer, der bliver brugt i kapitlet samt et opgaveark med en række opgaver, som tilknytter sig særligt til det pågældende kapitel og arbejder ud fra de figurer, der er præsenteret i PowerPointet.

I dette kapitel gennemgås de fire industrielle revolutioner.

Opgavearket indeholder en diskussionsopgave med fokus på råstoffer og en eventuel femte industriel revolution, samt et link til en 11 minutter lang mini-dokumentar på YouTube omhandlende den fjerde industrielle revolution.

Download ZIP

I dette kapitel præsenteres begreber som megatrender, demografisk udvikling, urbanisering, globalisering og klimaændringer.

Opgavearket er inddelt i to mindre opgaver om hhv. befolkningsudvikling og urbanisering. I første opgave er der tilknyttet en times video, hvor der er en række diskussionsspørgsmål til både før og efter at have set filmen. Opgave to har til formål at forstå hvilke udfordringer der følger med en kraftig urbanisering og tager udgangspunkt i Verdensmål 11 – Bæredygtige byer og lokalsamfund.

Download ZIP

I dette kapitel forklares begrebet bæredygtighed ud fra forskellige vinkler. Begreber som naturkapital, naturressourcer, økologi, økonomisk- og social bæredygtighed, bæredygtig udvikling og økonomisk vækst præsenteres.

Opgavearket er inddelt i fire opgaver. De handler om at beregne sit eget økologiske fodaftryk, økologiske fodaftryk på verdensplan samt to konkrete figuranalyser.

Download ZIP

Kapitel 4 er et kort kapitel som fortæller om fællesskabets tragedie, hvor det stammer fra, hvorfor begrebet til stadighed bruges i dag samt en kritik af teorien.

Opgavearket indeholder en udvidet opgave med udgangspunkt i figur 30 fra kapitlet.

Download ZIP

Her præsenteres begreberne mineralressourcer, naturressourcer, mineralreserver, råstoffer, minedrift og bæredygtighed.

I opgavearket er der fire opgaver som handler om bæredygtighed og minedrift, begrebsafklaring af mineralske ressourcer og -reserver, praktisk anvendelse af begreberne og et indblik i, hvad der er tilbage af reserverne.

Download ZIP

Kapitel 6 er et længere kapitel, som dykker ned i seks af FN’s verdensmål, som har fokus på bæredygtig udvikling.

Opgavearket indeholder tre opgaver, som undersøger Danmarks opfyldelse på regeringsplan, verdensmålene i den danske virkelighed og verdens energisammensætning.

Download ZIP

Dette kapitel dykker ned i grøn teknologi og økonomi.

Opgavearket består af fem opgaver, som kigger på hhv. økonomisk vækst kontra bæredygtigt ressourceforbrug, bæredygtigheden af energimæssigt selvforsynende husstande, beskæftigede i den grønne sektor, elproduktion og CO2-udledning i Skandinavien og Frankrig samt en opgave der skal nuancere opfattelsen af omstillingen fra olie til el i et bæredygtighedsaspekt.

Download ZIP

I dette kapitel kigges der på begrebet cirkulær økonomi, herunder økonomisk vækst, forskellige økonomiske tankegange, produktionsdesign og omstilling fra at eje til at leje.

Opgavearket inviterer til forståelse af den værdikæde, som indgår i en livscyklusvurdering samt en refleksion over elevernes eget cirkulære forbrug derhjemme.

Download ZIP

Dette kapitel kigger på hvordan affald i fremtiden kan erstatte andre ressourcer i en bæredygtig verden.

Opgavearket byder på en enkelt opgave, som stiller spørgsmålstegn ved, hvilke materialer der kan genbruges og hvad de kan genbruges som.

Download ZIP

Et kort kapitel om begrebet innovation med konkrete eksempler på banebrydende, innovative løsninger.

Opgavearket består af en opgave, inviterer eleverne til at undersøge og diskutere hvilke innovationer der har fundet sted i løbet af det seneste 25 år.

Download ZIP

Dette kapitel kigger specifikt på, hvordan man i Danmark har udnyttet de tilgængelige mineralske råstoffer med innovative løsninger.

Opgavearket indeholder to opgaver. Den ene lægger op til diskussioner af sten- og glasuld, mens den anden vil undersøge, hvorfor beton har en væsentlig rolle i CO2-regnskabet.

Download ZIP

I dette kapitel kigges der på innovation i transportsektoren, med et nærmere fokus på containertransport og hvor stor en betydning denne innovation har haft.

Opgavearket indeholder to opgave, som først og fremmest kigger på containerens rolle i verdenshandlen og derefter kigger på de metaller der indgår i containeren.

Download ZIP

I dette kapitel dykkes der ned i typer af batterier, opbyggelse, råstoffer i batterier og forsyningskæden til batterier.

I opgavearket præsenteres eleverne for to opgaver, som spørger til batteriets anvendelse og produktion og på, hvilke råstoffer der er i en Tesla.

Download ZIP

I dette kapitel er der fokus på, hvordan batteriernes råstoffer er dannet og hvor de kommer fra.

Der er ikke tilknyttet noget opgaveark til dette kapitel.

Download ZIP

Dette kapitel fortæller om solceller, hvor de fungerer bedst, hvordan de virker og hvilke råstoffer der skal bruges til at lave solceller.

Opgavearket indeholder to opgaver, hvor eleverne skal undersøge solcellers anvendelse og hvor store mængder råstoffer der skal bruges, for at imødekommende det nuværende energibehov.

Download ZIP

I dette kapitel er der fokus på vindenergi og vindmøller, herunder udbygningen af vindmøllesektoren, råstofforbruget i produktionen af vindmøller og hvordan en vindmølle fungerer.

Opgavearket indeholder en enkelt opgave, som undersøger mængden af forskellige råstoffer, der skal bruges til udbygning af vindmøllekapaciteten i Danmark.

Download ZIP

I dette kapitel dykkes der ned i LED-lampen, hvor der både kigges på teknologien bag og hvilke råstoffer der bruges.

Opgavearket består af to opgaver, hvor eleverne først skal undersøge og diskutere LED-brugen i deres hverdag og hvilke udfordringer der kan være ved genanvendelsen af råstofferne i lamperne, og derefter skal de dykke ned i råstoffet indium.

Download ZIP

Dette kapitel har fokus på de forskellige typer mineralske råstoffer og begreber som mineralgrupper, kemisk sammensætning, hårdhed, magnetiske mineraler, densitet, glans, stregfarve, krystalform og spaltelighed introduceres.

Opgavearket har to opgaver, som først inviterer til at få et overblik over hvordan de mineralske råstoffer anvendes og derefter kigges der på de enkelte genskaber ved de forskellige typer.

Download ZIP

I dette kapitel præsenteres det geologiske kredsløb og begreber som exogen/endogen, peneplanisering, forvitring, erosion, aflejring, sedimentation, kompaktering, cementering, hærdning, metamorfose, fasediagram, smeltedannelse, intrusiv/ekstrusivmagmatik, kappen, isostasi og kratoner er nøglebegreber.

Opgavearket indeholder tre dybdegående opgaver. Den første har fokus på hvordan bjergarternes densitet har betydning for fordelingen af oceaner og kontinenter samt begrebet isostasi. Den anden opgave har til formål at koble de forskellige bjergarter til geologiske miljøer i det geologiske kredsløb. Den sidste opgave kræver, at eleverne finder en række bjergarter i skolens stensamling og laver en øvelse med metamorfose.

Download ZIP

I dette kapitel er det råstofferne i det geologiske kredsløb, der er i fokus.

Der følger ikke noget opgaveark med til dette kapitel.

Download ZIP

Kapitel 21 har fokus på det geologiske kort og giver konkrete eksempler på, hvordan de todimensionelle kort også kan give en ide om, hvordan de kan forstås tredimensionelt.

Det følger ikke noget opgaveark med til dette kapitel.

Download ZIP

Dette kapitel har fokus på efterforsknings af mineraler – hvad processen i en sådan efterforsknings indebærer, geofysiske metoder, geoelektriske-, gravimetriske-, seismiske- og remote sensing undersøgelser.

Der hører ikke noget opgaveark med til dette kapitel.

Download ZIP

I kapitel 23 tager vi på tur ned i en mine og kigger på, hvilke forskellige slags miner der er, de arbejdstrin der udføres i miner, hvem der er ansat i en mine og hvordan man behandler mineralkoncentrater fra minerne.

I opgavearket er der tre opgaver. Den første opgaver inviterer til en diskussion om dybden af miner. Den anden opgave kræver at eleverne selv skal designe deres egen mine ud fra de bedst forhold. Og til sidst skal eleverne tage stilling til både de miljømæssige og arbejdsmiljømæssige problemer der er ved minedrift.

Download ZIP

I dette kapitel udforskes begrebet om råstofknaphed med forskellige konkrete eksempler.

Der hører ikke noget opgaveark med til dette kapitel.

Download ZIP

Kapitel 25 kigger på forsyningskæder og værdikæder herunder produktion af forskellige typer råstoffer og hvor de bruges.

Opgavearket indeholder en enkelt opgave, som har til formål at eleverne skal forstå mekanismerne i både en forsynings- og en værdikæde.

Download ZIP

I dette kapitel dykker vi ned i et af de vigtigste råstoffer: jernmalm. Vi kigger både på, hvordan dannelsen kan fortælle noget om jordens udvikling, hvor der findes og processen fra jernmalm til stål.

Opgavearket har to opgaver, hvor eleverne først og fremmest skal beskrive jernmalmens mineralogi og derefter skal de undersøge, hvad der er afgørende for, om en jernmalmsforekomst kan blive til en mine.

Download ZIP

I dette kapitel er der fokus på beton og hvilke råstoffer, der skal bruges til dannelsen.

Der hører ikke noget opgaveark med til dette kapitel.

Download ZIP

I det sidste kapitel dykker vi ned i de sjældne jordartsmetaller, hvorfor de er vigtige til den grønne omstilling, forsyningskæder og hvor de findes. Begreber som REE, tungsansforekomster, magmatik, Ion-adsorptions-forekomster, gardar-perioden, syenit, kontinental riftzone, udnyttelsestilladelse, efterforskningstilladelse, VVM-redegørelse, tailings, biprodukter og Føhn-vind introduceres.

Der hører ikke noget opgaveark med til dette kapitel.

Download ZIP