Forsyningssikkerhed

Alle metaller og mineraler (mineralske råstoffer) er på et tidspunkt blevet udvundet ved minedrift et eller andet sted på Jorden. Efterfølgende er disse råstoffer blevet forarbejdet for at blive til industrielle råvarer, der indgår i alverdens slutprodukter.

Hvert mineralske råstof har sin egen forsyningskæde, som kan være mere eller mindre sikker. Forsyningssikkerheden er størst for råstoffer, som brydes og forarbejdes mange steder i verden, og mindst for specialmetaller, som indgår i monopoliserede forsyningskæder.

I Videncenter for mineralske råstoffer og materialer (MiMa) arbejder vi bl.a. med at vurdere mineralske råstoffers forsyningssikkerhed.

MiMa arbejder med

Analyser af værdikæder

MiMa gennemfører analyser af råstoffernes værdikæde fra efterforskning til fremstilling for at forklare, hvordan markedsmekanismer, lovgivning og dynamiske forhold påvirker udfaldet af bestemte investeringer og politiske beslutninger.

Analyser af materialestrømme

Råstoffernes vej fra mine til mobil er lang – og langtfra altid sikker. De fleste produkter består af mange forskellige råstoffer, som kommer fra miner, smelterier og raffinaderier, der måske alle ligger i forskellige lande. Hvert råstof har sin egen specielle forsyningskæde med sine særlige udfordringer.

Vurdering af kritiske råstoffer

MiMa foretager vurderinger af råstoffers kritikalitet – dvs. deres økonomiske og samfundsmæssige betydning kombineret med graden af forsyningssikkerhed. Vurderingerne kan hjælpe med at afværge de økonomiske følger af en strukturel råstofmangel og er derfor relevante på både virksomhedsniveau og på nationalt niveau og EU-niveau.

Analyser af råstofforsyning

MiMa analyserer råstoffernes forsyningskæder for at identificere flaskehalsproblemer og dermed bidrage til at finde alternative leverancer, som er mindre forsyningstruede.

Kontakt os for samarbejde

Hvis du vil vide mere om MiMa, forsyningssikkerhed eller vores udgivelser.

Kan du kontakte os på:

Telefon: 91 33 34 34
E-mail: jkk@geus.dk

Forsyningskædens 7 trin

Forstå forsyningssikkerhed

Forsyningssikkerhed, minearbejde med store maskiner

3 udfordringer

Knaphed på råstoffer skyldes strukturelle problemer; Jordens ressourcer er ikke ved at slippe op. Men da de ikke dannes igen, er det vigtigt at passe godt på dem og sikre, at de bliver anvendt bæredygtigt.

Knaphed på metaller og andre mineralske råstoffer kan især skyldes tre forhold:

  1. Monopol
    Nogle lande har en form for monopol på den primære produktion eller længere nede i forarbejdningskæden.
  2. Sårbare forsyningskæder
    Nogle lande dominerer vigtige dele af råstoffernes forsyningskæder – f.eks. kobolt, som især brydes i DR Congo og overvejende forarbejdes i Kina.
  3. Stigende efterspørgsel
    Hvis efterspørgslen pludselig stiger hurtigere, end den etablerede infrastruktur med miner, smelterier og raffinaderier kan nå at omstilles til. Eksempelvis er der aktuelt risiko for, at et hurtigt voksende batterimarked medfører forsyningsproblemer for visse råstoffer, som kobolt og grafit.

Derfor er det vigtigt, at virksomheder analyserer forsyningssikkerheden for deres råstoffer og etablerer handleplaner for, hvordan forsyningssvigt kan afværges.

Kritiske råstoffer med lav forsyningssikkerhed

Nogle råstoffer er særligt vigtige for samfundet og har samtidig en lav forsyningssikkerhed. Man kalder disse for kritiske råstoffer. Siden 2010 har Europa-Kommissionen vurderet, hvilke råstoffer der er kritiske for den europæiske økonomi. Deres seneste rapport udpeger 34 kritiske mineralske råstoffer. Det drejer sig hovedsageligt om metaller, hvor Kina er den dominerende producent.

Aluminium
Antimon
Arsen
Baryt
Beryllium
Bismut
Bor
Feldspat
Fluorspat
Fosfatbjergart
Fosfor
Gallium
Germanium
Hafnium
Helium
Industrikul
Kobber
Kobolt
Lette sjældne jordartsmetaller
Litium
Magnesium
Mangan
Naturligt grafit
Nikkel
Niobium
Platingruppemetaller
Scandium
Siliciummetal
Strontium
Tantal
Titaniummetal
Tunge sjældne jordartsmetaller
Vanadium
Wolfram
Forsyningssikkerhed, elektronik

Kompleks elektronik giver nye udfordringer

Mange elektroniske produkter, f.eks. mobiltelefoner, er meget komplekse og indeholder op til 60 forskellige grundstoffer, som indgår i forskellige legeringer. Men selv simple råvarer som rustfrit stål består – ud over jern – typisk af bl.a. mangan, nikkel, krom, karbon og silicium. Jo højere kompleksitet, desto lavere forsyningssikkerhed, fordi den afhænger af, om flere forskellige råstoffer kan skaffes.