Broer og bygninger, veje og vindmøller, tv og telefoner. Stort set alt, hvad vi omgiver os med, stammer fra forarbejdede mineralske råstoffer. Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa) har til formål at identificere problemer knyttet til knaphed på mineralske råstoffer. Hvordan ser det fx ud med forsyningssikkerheden i en verden med hastigt voksende befolkningstilvækst og en stadig større, købekraftig middelklasse? Kan Danmark og Vesten komme til at opleve knaphed på bestemte råstoffer? Og hvilken indflydelse har geopolitiske forhold på behovet for råstoffer til grøn energiteknologi?

Mineralske råstoffers forsyningssikkerhed, knaphed og sårbarhed er problemstillinger, som myndigheder, virksomheder og investorer må forholde sig til – ikke bare nationalt, men også internationalt. I 2013 blev MiMa etableret under de Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) for at opbygge viden om forhold knyttet til alle led i råstofindustrien, der udgør værdikæden fra efterforskning af mineraler til fremstilling af råstoffer og forbrug.

Behovet for at indsamle viden om råstoffernes globale distribution og omsætning blev blandt andet aktualiseret af rapporten ‘Critical Raw Materials for the EU‘ (2014-version, og relaterede dokumenter) fra 2012, og MiMa har opnået delvis finansiering fra Den Grønne Pulje i perioden 2013-16 til at lave en sårbarhedsanalyse for Danmark. Denne opgave består blandt andet i at se på forhold, som kan udgøre udfordringer og flaskehalse, fx nye teknologier og råstofbehov, lovgivning, arbejdsmarkeder og geopolitiske forhold, men også nye muligheder for substitution og genbrug undersøges. Endelig undersøges interessemodsætninger for arealanvendelse, som lokalt udkonkurrerer råstofudvinding.

Især hensyn til arealanvendelser i det åbne land er en vigtig årsag til at råstofproduktionen fortrænges og at EU ikke selv kan producere råstoffer til eget forbrug, som i stedet må dækkes af import fra lande uden for EU. Derudover importerer EU forarbejdede råstoffer i form af biler, cykler, fjernsyn, vindmøller, computere og tilsvarende dagligdagsprodukter. Der findes ikke et samlet overblik over import/eksport af de materialer, som i forarbejdet form transporteres rundt i Verden. For at sikre at vi ikke kommer til at mangle råstoffer er der behov for mere viden om råstofsituationen, forbrugstendenser og materialestrømme.

Mineralernes værdikæder, som fører fra mineralefterforskning, minedrift og frem til os forbrugere, er lang og kompliceret. Kortlægning og formidling af viden og information om disse sammenhænge er en central del af MiMa’s opgaver. Formidling sker i form af foredrag, workshops, forskellige udgivelser og via hjemmesiden. Herudover udfører MiMa rekvirerede opgaver for myndigheder og organisationer.