Om Mima

Hvad er MiMa?

I 2013 etablerede De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa) for at opbygge viden om råstoffernes forsyning og betydning for samfundet med henblik på at bidrage til løsninger på fremtidens råstofudfordringer både i Danmark og globalt.

Videncenterets formål er at monitere og analysere råstofforsyning og efterspørgsel for at kunne opnå en sikker og bæredygtig forsyning af mineralske råstoffer. MiMa opbygger viden om de komplekse sammenhænge, der udgør værdikæderne for de enkelte råstoffer, fra efterforskning og udvinding, forarbejdning og produktion af halvfabrikata og varer til forbrug og eventuelt genanvendelse.

MiMa analyserer blandt andet, om det danske samfund og danske virksomheder kan blive berørt af flaskehalse i de mineralske ressourcers forsyningskæder, og i hvilket omfang dette vil påvirke den danske økonomi. Centeret undersøger globale og nationale råstofstrømme, udarbejder prognoser for fremtidig råstofbrug og moniterer pris- og handelsudvikling for råstoffer.

Endelig studerer MiMa muligheder og udfordringer forbundet med genanvendelse af mineralske råstoffer.

Samarbejd med MiMa

MiMas arbejde tager afsæt i GEUS’ forskningsbaserede viden og kapacitet på råstofområdet, og centeret er en del af Afdelingen for Kortlægning og Mineralske Råstoffer, som giver betydelige synergieffekter for opgaveløsning. MiMa udarbejder egne analyser og forskning og yder desuden målrettet information og vejledning til både myndigheder og private interessenter. Derudover indgår MiMa i forskningssamarbejder og deltager i formidlings- og undervisningsaktiviteter omhandlende råstoftemaer.

MiMas medarbejdere har en bred baggrund inden for geovidenskab, materialestrømsanalyse, procesteknologi og ingeniørvidenskab, og det er centralt for en holistisk forståelse af forsyningskædernes kompleksitet. Centeret arbejder med mange typer af interessenter. Eksempelvis har MiMa indgået i projekter med myndigheder og styrelser, virksomheder og brancheorganisationer samt danske og internationale forskningsinstitutioner.

Du er velkommen til at kontakte os.

Jakob Kløve Keiding
Centerleder

Telefon: 91 33 34 34
E-mail: jkk@geus.dk

Billede af Jakob Kløve Keiding