Forfattere:

Per Kalvig og Jakob K. Keiding

MiMa_Rapport_2020/3 (ca. 3 mb)

 

 

 

 

 

 

 

Den globale urbanisering og stigende økonomiske velfærd har resulteret i voksende forbrug af
råstofferne sand, grus og sten med en betydelig international handel af disse råstoffer til følge.
Grønland har store mængder af disse ressourcer, og en overordnet vurdering af hvorvidt disse
ressourcer kan tænkes at være konkurrencedygtige på de europæiske og nordamerikanske markeder
er foretaget for dermed at vurdere potentialet for udbygningen af denne sektor.

Sand, grus og sten indvindes mange steder i Grønland til lokalt brug. Der har dog ikke været
gennemført specifik efterforskning for disse råstoffer med sigte på eksport. De økonomiske vurderinger
er derfor baseret på en række scenarier for nogle sandsynlige produktionsformer og erfaringstal
indhentet via brancheinterviews. I undersøgelsen beskrives de typiske materialer som produceres ved
følgende tre produktionsmetoder: indvinding af bakkematerialer, indpumpning af sømaterialer og
udsprængning af fast fjeld.

Omkostningerne til lang oversøisk transport er en udfordrende konkurrenceparameter for produkter
fra Grønland, og derfor er det kun lokaliteter med stor andel af kvalitetsmaterialer, der vil have et
eksportpotentiale, hvilket i vidt omfang udelukker recente glaciale sedimenter som ressourcegrundlag.
Scenarieanalyserne indikerer, at produktion af sand, grus og sten sandsynligvis kan etableres på
kommercielle vilkår. Undersøgelsen konkluderer, at de geologiske og tekniske forhold for produktion af
højkvalitetsprodukter med henblik på eksport til Europa sandsynligvis er til stede i Grønland.
Identificering af egnede forekomster fordrer dog at der gennemføres målrettet efterforskning.