Forfattere:

Rune Clausen og Per Kalvig

MiMa_Rapport_2020 (ca. 3 mb)

 

 

 

 

 

 

 

I Danmark er der ca. 4.000 affaldsdeponier med et samlet areal på omkring 143 km2 med ukendt ressourcemængde og sammensætning. Disse sekundære ressourcer udnyttes ikke, men set i lyset af det voksende behov for cirkulære økonomiske løsninger, og implementering af tiltag der fremmer FN’s verdensmål om beskyttelse af drikkevandsressourcer og ansvarligt forbrug af råstoffer, er der brug for mere viden om hvordan, og i hvilket omfang, der kan ske en øget udnyttelse af disse ressourcer. Dette kan samtidig stedvis føre til mere hensigtsmæssig arealudnyttelse og bedre miljø- og grundvandsbeskyttelse.

På denne baggrund har Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa) undersøgt gældende rammebetingelser for landfill mining’ (LFM) i Danmark. Undersøgelsen er baseret på litteraturstudier, interviews med fag- og myndighedspersoner, samt erfaringer fra danske og udenlandske LFM-test-projekter.

Rapporten fokuserer på gamle lossepladser (kontrollerede som ukontrollerede) og deponeringsanlæg (aktive som lukkede) med affaldstypen ’blandet affald’ og beskriver, bl.a. ved brug af scenarieberegninger for LFM-aktiviteter, nogle af de vigtigste økonomiske, lovgivnings-, myndigheds- og miljømæssige udfordringer der eksisterer, for at der kan udvikles et kommercielt LFM-erhverv i Danmark. Resultatet af scenarieberegningerne viser, at det med de gældende administrative rammer ikke er muligt at udnytte lossepladsernes ressourcer kommercielt. Dette gælder også selvom et økonomisk bidrag fra salg af frigjort areal og sparede miljøomkostninger indregnes. Sidst i rapporten foreslås en række tiltag, som kan bidrage til at øge den kommercielle interesse for LFM-aktiviteter i Danmark, og som dermed vil kunne bidrage til at reducere lækager i den cirkulære økonomi.

Undersøgelsen er finansieret af MiMa, Dansk Affaldsforening (DAF) og Regionernes Videncenter for Miljø og Råstoffer (VMR); DAF og VMR har desuden bidraget med ekspertiser via projektstyregruppe. Rapportens konklusioner og anbefalinger dækker ikke nødvendigvis VMR’s og DAF’s synspunkter.

 

Sammendrag……………………………………………………………………………………………………………………………. 5

English Summary……………………………………………………………………………………………………………………… 7
1. Introduktion…………………………………………………………………………………………………………………………. 9
1.1 Formål
1.2 Afgrænsning og definitioner
2. Lossepladser og deponier i Danmark – hvad ved vi?…………………………………………………………… 13
2.1 Lossepladsernes placering, indretning, drift, affaldstyper og afgiftsændringer – historiske ændringer frem til 2020
2.2 Miljøstyrelsens affaldsdata (ISAG og EAK)
2.3 Viden om affaldstyper fra miljøkortlægningen
2.4 Konklusion – status for viden om danske lossepladser
3. Ressourcepotentialet i danske lossepladser og deponeringsanlæg…………………………………….. 25
4. Danske erfaringer med LFM……………………………………………………………………………………………….. 28
4.1 Miljøcenter Gerringe, REFA (3.000 ton)
4.2 Avedøre Deponi, AV Miljø (2.600 ton)
4.3 Affaldscenter Skårup, Renosyd (2.000 ton)
4.4 Konklusion – danske LFM-erfaringer
5. Udenlandske erfaringer med LFM………………………………………………………………………………………. 36
5.1 Gennemgang af seks udenlandske LFM-projekter
5.1.1 Kudjape Landfill, Saarema Island, Estland (83.000 ton)
5.1.2 Perdido, USA (660.000 ton)
5.1.3 Edinburgh, USA (40.000 ton)
5.2 Konklusion – udenlandske LFM-projekter
6. Anvendelsesmuligheder for jord og finfraktion fra LFM………………………………………………………. 42
6.1 Anvendelse på aktivt deponi
6.2 Jordflytning og tilladelse efter § 19 og § 33 i Miljøbeskyttelsesloven
6.3 Midlertidig oplagring
6.4 Teknisk behandling
6.4.1 Rensning
6.4.2 Sortering
7. Økonomisk scenarieanalyse………………………………………………………………………………………………… 48
7.1 Lossepladstypernes størrelse
7.2 Affaldssammensætning
7.3 Anvendelse af jord og finfraktion fra LFM
7.4 Priser på jord og affald
7.5 Sortering og drift
7.6 Hypotetiske og teoretiske besparelser og indtægter
7.7 Økonomisk datagrundlag
7.8 Resultater og konklusion
8. Konklusion…………………………………………………………………………………………………………………………. 61
9. Anbefalinger………………………………………………………………………………………………………………………. 64
Referencer…………………………………………………………………………………………………………………………….. 65