Forfattere: Anders J. Kallesøe, Rune Clausen, Sara Skar,
Frants von Platen-Hallermund, Claus Ditlefsen og Per Kalvig

MiMa_Rapport_2016_1

 

 

 

 

Rapporten ‘Indvinding af danske mineralske råstoffer – en geografisk sammenstilling’ udgør anden del af en trefaset vurdering af de danske mineralske råstoffer. I fase 1 blev  råstofressourcernes mængder og beliggenhed i Danmark vurderet (MiMa Rapport 1, 2015). Denne rapport (fase 2) giver en geografisk oversigt over indvindingen af de mineralske råstoffer i Danmark, med angivelse af hvor indvindingen af råstofferne finder sted, i hvilke kvaliteter de indvindes, og i hvor store volumener. Fase 3  vil være en nærmere undersøgelse af, hvor og til hvad råstofferne anvendes.

Rapporten behandler råstoftyperne sand, grus, sten/ral, ler, special-ler, kalk/kridt, granit og salt, som blev indvundet på land og i de marine områder i løbet af 2014. Indvindingen af de landbaserede råstoffer er opgjort pr. kommune, mens de marine råstoffer er opgjort per indvindingsområde; begge dele er illustreret på landsdækkende og regionale kort.

Datagrundlaget for indvindingen på land er fra Danmarks Statistik, mens data fra den marine råstofindvinding er fra Naturstyrelsen.

Da råstofgrundlaget er knyttet til de geologiske forhold, er der betydelige regionale forskelle på, hvad der kan indvindes hvor. Indvindingen af sand, grus og sten foretages mange steder i Danmark både fra land- og havområder og er volumenmæssigt og økonomisk den betydeligste råstofgruppe med en samlet mængde på ca. 26 mio. m3, heraf ca. 4 mio. m3 indvundet fra de marine områder. Sand, grus og sten anvendes først og fremmest i bygge- og anlægssektoren. Hvert anvendelsesområde har meget specifikke produktbeskrivelser, som stiller særlige krav til råstofferne. Ikke alle forekomster kan opfylde disse krav. Granit, der ligeledes anvendes i bygge- og anlægssektoren, brydes kun på Bornholm; i 2014 blev der brudt ca. 134.000 m3.

Der indvindes tre forskellige lertyper i Danmark med hver deres anvendelsesområde, nemlig til fremstilling af tegl, membraner (fx under affaldsdepoter, til forhindring af nedsivende grundvand) og granulater (fx kattegrus). Hovedparten af ler til teglfremstilling indvindes i Sønderborg og Assens kommuner; det meste af det ler, der anvendes til membraner (ekspanderende ler) indvindes i Favrskov og Svendborg kommuner. Endelig finder indvindingen af moler, der især bruges til kattegrus og isoleringsmaterialer, sted i Morsø og Skive kommuner. Kalk og kridt (i alt 2.6 mio. m3 i 2014) indvindes i den nordlige del af Jylland, især Ålborg kommune, samt i Faxe og Stevns kommuner i Sydøstsjælland. Omkring halvdelen bruges til fremstilling af cement, ca. 1/3 går til jordbrugskalk (gødning), mens resten bruges til bl.a. papirfyldstof og røggasfiltre. Herudover indvindes der ca. 500. 000 m3 salt fra undergrunden i Mariagerfjord kommune, som anvendes i fødevareindustrien og  den kemiske industri.


Indhold

1. Introduktion
2. Den danske råstofindvinding fra 2006 til 2014
3. Datagrundlag
4. Råstofgrupper og -kvaliteter
5. Den samlede råstofindvinding (2014)
6. Detailopgørelse af sand, grus, ral og sten (2014)
7. Indvinding og ressourcer
8. Referencer og anvendt litteratur
9. Bilag

Kortbilag
Bilag A: Samlet indvinding af sand, grus, ral og sten
Bilag B: Indvinding af ler
Bilag C: Indvinding af kalk/kridt
Bilag D: Indvinding af sand, grus og sten – på land (detailopgørelse)
Bilag E: Indvinding af sand, grus og ral – marine områder (detailopgørelse)
Bilag F: Geografiske tendenser i indvindingen af sand, grus ral og sten

Tabeller
Bilag A: Samlet indvinding af sand, grus og sten
Bilag B: Stenfri og anden ler – tabeller
Bilag C: Kalk/kridt – tabeller
Bilag D: Sand, grus og sten – på land – tabeller
Anlægs- og vejmaterialer
Asfaltmaterialer
Tilslag til beton – Betonsand
Tilslag til beton – Sten
Kvartssand
Uspecificerede materialer (til beton)
Anden og ukendt anvendelse

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.