Urban-X: PÅ JAGT EFTER BYENS OVERSETE RÅSTOFFER

Dit husholdningsaffald (restaffald) ender på et forbrændingsanlæg hvor det bliver omdannet til fjernvarme og røggas. Tilbage er der en rest af slagge og aske. Faktisk er der tale om 80.000 ton slagge og 12.000 ton aske (røggasaffald) om året alene fra Amager Ressource Center’s (ARC) forbrændingsanlæg.

Urban-X er projektets akronym og det står for “Urban Exploration” som går ud på at forske efter råstoffer i urbane affaldsstrømme. Urban-X er et samarbejde mellem MiMa og ARC om at undersøge hvad slagge og røggasaske består af. Vi stiller bl.a. skarpt på materialerne med elektronmikroskop og kemiske analyser, og kommer med en samlet vurdering af hvad slaggen og røggasasken består af.

Projektpartnere: ARC og MiMa

Projektet forløber i 2017

Projektet er afrapporteret her.

Forsidebillede til hjemmeside_mineralske råstoffer

MICA – Mineral Intelligence Capacity Analysis

Mineralske råstoffer er de uundværlige byggeklodser, som samfundet hviler på. I takt med, at verden forlader fossile brændstoffer som energikilder, bliver de mineralske råstoffer vigtige brikker til at skabe alternativerne til olie og gas, blandt andet i form af batterier til vindmøller, el-biler og -cykler og til alle de teknologiske apparater, som er en del af vores moderne hverdag. Mineral Intelligence handler om at have kendskab til, hvor de mineralske råstoffer findes, hvem der producerer og aftager dem, og hvem der kontrollerer adgangen til dem.

Mineral Intelligence Capacity Analysis, eller blot MICA, gennemfører en analyse af europæiske råstofinteressenters behov, bl.a. ved at gennemgå eksisterende data, metoder og værktøjer, som indeholder oplysninger, der har betydning for om EU’s råstofsituation. Projektet er tværvidenskabeligt: Naturvidenskab, tekniske videnskaber og samfundsvidenskab skal sikre, at information om råstofferne opsamles og gøres tilgængelige for alle interessenter. En internetplatform skal samle al tilgængelig viden om råstofferne og formidle den til nationale og europæiske beslutningstagere.

Deltagerne i MICA kommer fra en række europæiske geologiske undersøgelser og universiteter samt European Fedration of Geologists, Fraunhofer Gesellschaft, Natural Enviroment Counsil – NERC, MinPol, La Palma Research Centre for Future Studies SL og Joint Research Center. Projektet er finansieret af Horizon 2020. De Nationale Geologiske Undersøgerlser for Danmark og Grønland (GEUS) deltager som dansk repræsentant og MiMa er projektansvarlig.

Læs mere Mineral Intelligence Capacity Analysis på MICA’s hjemmeside: http://mica.eurogeosurveys.org

Projektperiode: 01.12.2015 – 31.01.2018

Undersøgelse af indvinding og brug af danske råstoffer

Danske råstoffer yder hvert år et betydeligt bidrag til dansk økonomi. Cirka 33 mio. kubikmeter af sand, grus, sten, granit skærver, kalk, kridt, ler, special-ler og salt. Så stor er den årlige produktion af danske råstoffer, som samtidig er forudsætningen for sektorer som bygge og anlæg (bygninger og infrastruktur), landbrug (gødning i form af kalk) og industri (fremstilling af byggematerialer). Derfor er det vigtigt at vide, hvor ressourcerne findes og i hvilke mængder, hvilken kvalitet de har, og hvorvidt de vil være tilgængelige for udnyttelse. Det har MiMa sat sig for at undersøge. Undersøgelsen er delt i tre faser:

Fase 1: Oversigt over de danske råstofressourcer med angivelse af hvor sikkert de er påvist, og om områderne på sigt vil kunne inddrages eller ikke. se MiMa rapport 2015/1 Danske mineralske råstofressourcer – Kvantitativ analyse baseret på geologiske og geofysiske data

Fase 2: Oversigt over hvor indvindingen af danske råstoffer finder sted, se MiMa rapport 2016/1 Indvinding af danske mineralske råstoffer – en geografisk sammenstilling

Fase 3: Betontilslag – indvinding og forbrug. Der stilles store krav til de råstoffer, der bruges til at fremstille beton. Derfor er det vigtigt at vide, om denne type råstoffer er tilgængelige i de rigtige mængder og kvaliteter og hvor (rapport forventes at udkomme dec. 2016).

Projektperiode: 01.01. 2015 – 31.12.2016